Aslm alaiku malan nayi mafarkin nayanka wani meka shin mutani nakashi shi